LLISTAT PROVISIONAL DE LES AJUDES AL LLOGUER 2017

Consulta el llistat

Servici de mediació

Què és

És un servici gratuït d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que estiguen en risc de perdre la seua vivenda habitual i única per impagaments de la hipoteca o el lloguer.

Què fa

Analitzem la situació econòmica de les persones afectades i les assessorem sobre les conseqüències de l'impagament de la hipoteca o el lloguer.

Plantegem mesures correctores, en funció del deute i la situació familiar, que permeten mantenir el pagament de les quotes hipotecàries o del lloguer. Elaborem un pla de pagaments ajustat a la capacitat econòmica de les persones afectades per a fer front a les obligacions del crèdit o el lloguer, que garantisca al mateix temps la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Dissenyem propostes de mediació per a buscar un acord entre els propietaris o arrendataris i l'entitat bancària o l'arrendador. Negociem mesures amb les parts implicades per a superar les dificultats del pagament i evitar així el risc de perdre la vivenda.

On acudir

És imprescindible demanar cita prèvia per telèfon, correu electrònic o presencialment:

Telèfon: 96 208 32 19
E-mail: infovivienda@valencia.es
Adreça:
Ajuntament de València (edifici de l’antiga Fàbrica de Tabac)
C/ Amadeu de Savoia, 11
46010 València

Horari de visites: tots els dimecres laborables de 9:00 a 14:00 h

Requisits

Els beneficiaris d’este servici seran persones, famílies o unitats de convivència que complisquen els següents requisits:

  • Estar empadronades al municipi de València
  • Ser propietàries o arrendatàries d’una vivenda habitual i única
  • Estar en situació de risc de perdre l'ús de la vivenda per execució hipotecària o de lloguer
  • No tenir ingressos o béns patrimonials suficients per a fer front als pagaments del crèdit hipotecari o el lloguer sense que es veja afectada la cobertura de les seues necessitats bàsiques

Per a utilitzar el servici s'han de complir les condicions següents:

  • Estar empadronades al municipi de València
  • Compromís de participació activa en la formulació de la proposta de mediació
  • Si la vivenda habitual i única és garantia d'un crèdit, que el preu d'adquisició no supere els 280.000 €